ENTREVISTA A ALBERT PUIGVERT I TUNEU

ENTREVISTA A ALBERT PUIGVERT I TUNEU

GERENT DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I COORDINADOR DE L’ ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

" 'Energia i Forest’ és un projecte que pretén catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans"

‘Energia i Forest’ és un projecte de cooperació coordinat per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura que aglutina 13 Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL). Aquesta associació destaca per ser el GAL català amb lideratge al sector de l’energia, el medi ambient i la gestió forestal. Parlem amb el seu coordinador, Albert Puigvert, per aprofundir en les accions dutes a terme a través d’aquest projecte.
 

- Quin és l’objectiu d’Energia i Forest?

“Energia i Forest” és un projecte que pretén catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa forestal.

Per tal d’assolir aquest objectiu, cal implicar a tots els agents involucrats en el desenvolupament de les zones rurals de Catalunya (població local, entitats locals, entitats associatives, propietaris forestals i teixit empresarial), i fer-los partícips del projecte.
 

- Com es finança?

El projecte ha estat íntegrament finançat per el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el marc de les convocatòries de projectes de cooperació per els Grups d’Acció Local de Catalunya els anys 2012, 2013 i 2014.
 

- Quines entitats hi ha dins d’aquest projecte?

El primer any de projecte, 2012, varem participar del projecte només 5 Grups d’Acció Catalans que cobríem el territori Central i Nord-Oriental de les zones rurals de Catalunya. A  partir del 2013 s’hi ha volgut sumar tots els altres grups Leaders del territori català, per tant han acabat essent els 13 GAL següents: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori, Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord, Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars – Ribagorça, Consorci Leader Priorat - Baix Camp, Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell i Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.
 

- Quants tècnics s’han format per tirar-lo endavant?

D’entrada la intenció ha estat la de donar suport a que en cada territori hi hagués un tècnic/a de referència per tal de poder consolidar una xarxa de 13 gestors energètics municipals que, més enllà de coordinar les accions del projecte, poguessin avançar en la implementació de la comptabilitat energètica municipal i ser els tractors de les accions d’eficiència energètica dels ens públics dels nostres territoris rurals.
Més enllà dels coordinadors territorials del projecte, s’han realitzat diverses formacions especialitzades dirigides a tècnics, gestors energètics o forestals dels territoris implicats en el projecte (producció de biomassa, gestió energètica smartgrids, diagnosis energètiques d’equipaments i edificis...).
 

- Quines tasques o mesures han estat impulsant aquests tècnics?

Des de la xarxa de tècnics implicats en el projecte Energia i forest,  s’ha desenvolupat un seguit d’accions, tant a nivell global com individual pels diferents territoris. Com a accions conjuntes en destaquen:

Realització de diferents jornades i cursos formatius en l’àmbit de:

– Formació en gestió forestal, per tal de formar especialistes en l’ús de la desbrossadora, la serra mecànica i en la tala d’arbres petits.
– Formació en la producció de biomassa per a formar especialistes en la gestió de la biomassa (què és: elaboració, emmagatzematge, tipologies...).
– Jornada formativa sobre les SmartGrids, amb l’objectiu de facilitar els coneixements bàsics sobre les SmartGrids o xarxes intel·ligents.
– Curs en gestió energètica municipal. Incorporació i manteniment de la comptabilitat energètica als municipis dels Grups d’Acció Local interessats. La comptabilitat energètica es basa en la gestió i el control de la despesa energètica que generen les diferents instal•lacions d’un municipi.
– Formació dirigida als i les tècnics/ques del projecte. Dues jornades formatives InfoEnergia, destinades a la transferència de coneixements en matèria de comptabilitat energètica, anàlisi de dades i diagnosi d’equipaments.

I com a accions individuals:

- Impulsar la comptabilitat energètica en els municipis dels diferents GALs.
- Transferència i actualització del Pla Estratègic de la Biomassa del Ripollès als diferents territoris.
- Adquisició de 20 plafons del cicle de la biomassa.
- Redacció de pre-projectes de Biomassa. Valoració tècnica i econòmica  per als canvis de caldera convencional a caldera de biomassa.
- “Testatges” d’una eina de gestió energètica i càlcul de petjada de carboni en equipaments turístics. 
- Diagnosis a equipaments públics per a determinar la necessitat de realitzar auditories energètiques, i aplicar primeres mesures d’estalvi i eficiència. 
- Adquisició de lectors intel·ligents d’electricitat per a dur a terme diagnosis energètiques.
 

- Què han aconseguit els ajuntaments adherits al projecte?

En format de resum, i per apuntar aquells elements quantificables del projectes podem destacar els següents elements:

- La consolidació d’una xarxa de 13 gestors energètics municipals. 
- La implantació de la comptabilitat energètica a 56 municipis, amb els estalvis econòmics que conseqüentment es poden derivar en el cas de que s’ajustin els consums reals a les contractacions elèctriques.
- Realització de la diagnosi energètica a 6 equipaments públics per cada territori. 
- L’actualització del Pla Estratègic Comarcal de la Biomassa del Ripollès
- Transferència del Pla Estratègic Comarcal de la Biomassa a 5 territoris cooperants.
- Projecció de 30 calderes de biomassa públiques.
- Adquisició de 20 plafons del cicle de la biomassa.
- Disposició d’una exposició itinerant.
- Disposició de jocs educatius vinculats amb l’energia i tallers ocupacionals.
- Formació de 12 persones en producció de biomassa.
- Formació de 21 persones en un curs bàsic de gestió forestal.
- Organització de dues jornades formatives de comptabilitat energètica.
- Organització de dos cursos formatius Infoenergia.  
- Organització d’una jornada d’introducció al concepte SmartGrids, amb una assistència de 18 persones.
- Realització d’una jornada sobre Gestió energètica municipal per a responsables i tècnics/ques municipals dels territoris GALs catalans, amb una assistència de 26 persones. 
- “testatge” d’una eina per al càlcul d’emissions de CO2 en 7 establiments turístics del territori.  
- Adquisició de material per dur a terme diagnosis energètiques disponibles per els tècnics municipals i ens interessats (lectors intel·ligents d’electricitat).
- Emissions zero amb calderes e biomassa: col·laboració estreta al projecta BM – RURAL (“proyecto CLIMA”), destinat a la compra d’emissions de diòxid de carboni estalviats amb la substitució de calderes per calderes de biomassa.
- Continuació de la formació sobre les SmartGrids; forma de gestió eficient de l’electricitat que utilitza la tecnologia informàtica per optimitzar la producció i distribució d’electricitat amb la finalitat d’equilibrar correctament l’oferta i demanda de productors i consumidors.
- Jornada destinada al coneixement d’altres valors forestals: ús recreatiui turístic.
-  Difusió el projecte mitjançant l’edició i impressió de materials específics de gestió energètica per administració pública i empresa i també difusió a través de pàgines web i xarxes socials dels grup.
- Continuació el Pla de Biomassa: inventariat de calderes a canviar al territor.
 

- I a nivell de territori?

Conceptualment, implica un canvi en la dependència i us de l’energia. Passa d’ésser “energoaddictes” a l’ús racional i eficient de l’energia i els recursos naturals, tendint a l’autosuficiència energètica territorial i virant cap a unes societats rurals més hipocarbòniques. Concretant i a nivell de territori Ripollès ens ha permès seguir implementant i consolidant l’agència d’energia comarcal (punt d’infoenergia), ara ja treballant per 12 dels 19 municipis de la comarca del Ripollès. Controlant més de prop els consums energètics, generant estalvi econòmic a partir de la racionalització de les contractacions elèctriques i la detecció d’errors en la facturació i focalitzant els punt sobre els quals actuar davant la implementació d’accions d’eficiència energètica, a l’hora que treballant pel canvi de calderes establert en el pla estratègic de la biomassa al Ripollès. Paral·lelament, i mitjançant els ajuts leader, hem acompanyat i finançat la implementació de  calderes a les empreses del territori amb un total de  kw instal·lats. Ens ha permès posar en valor el que suposa la utilització de la biomassa forestal per calefacció, més enllà de l’estalvi econòmic, en el que ha de significar un canvi de tendència en la viabilitat de la gestió forestal de casa nostra, l’autonomia energètica i el deixar d’emetre emissions de carboni a l’atmosfera.


- Ens pot concretar alguns dels resultats més destacats?

S’estan gestionant, des de l’agència d’energia del Ripollès (punt d’infoenergia),  482 contractes amb empreses subministradores d’electricitat

També s’han estalviat (sense tenir en compte l’efecte acumulatiu dels últims tres anys un cop generat l’estalvi) 46.628,23 Euros nomes controlant la facturació i ajustant el consums. Per l’exercici vigent, la proposta a assolir podria arribar a ser d’uns 120.979,72 Euros.


- Per fer-nos una idea: quin ha estat el creixement de la implantació de les calderes de Biomassa al Ripollès, per exemple?

S’ha pogut acompanyar i/o donar suport a la instal·lació de 6 calderes i 2 xarxes de calor en equipaments de 7 municipis de la comarca, que suposen un total de 1510 Kw instal·lats, i un consum d’estella (t30) anual de 575 Tn (en la major part produïda i subministrada pel Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès). Tenint en compte que l’any 2010 es varen subministrar 40 Tn, l’increment és més que considerable en 4 anys.

Enguany, a més, estem acompanyant a l’execució i construcció de 2 calderes i una microxarxa de calor a Ripoll i una microxarxa a Ogassa, que suposaran l’increment de 1.150 Kw més instal·lats a la comarca i, possiblement, doblaran la necessitat de provisió d’estella.

Pel que fa als ajuts leader i la instal·lació de calderes, i parlant amb grans números,  s’ha cofinançat una quinzena de projectes privats (del 2009 al 2013, el 2014 se n’estan acompanyant més) amb uns 256.000 Euros, que hauran suposat la instal·lació de 1460 Kw instal·lats (bàsicament en hotels i cases de turisme rural), amb la conseqüent demanda d’estella de proximitat i que suposaran uns estalvi d’unes 500 Tn de CO2 que deixaran d’emetre’s.


- Fa poc fèiem ressò a través del portal que, a més, us compren les emissions de carboni no generades

Sí, mitjançant el programa de compensació d’emissions del ministeri MAGRAMA, fons CLIMA, amb el que l’Associació ha signat un acord per a l’estalvi, des d’aquests fons es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d’aquests territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d'emetre. Considerant que, pel territori que ens afecta a nosaltres,  s’estima una reducció total d’emissions de 42.651,60 tnCO2, es revertiran fins a 302.826,36 euros en els àmbits territorials que participen en el projecte, amb una compensació de 7,1 Eur per tona, que passaran a ser 9,7 a partir del 2015. De moment, s’han auditat l’estalvi d’emissions de 9 calderes instal·lades que han suposat el 2014 un estalvi d’aproximadament 700 Tn de CO2, i una retribució d’uns 5000 Euros que s’han fet arribar als establiments, amb el corresponent certificat d’estalvi d’emissions i un adhesiu perquè puguin donar a conèixer aquesta informació a veïns, clients i usuaris (tenint en compte que la majoria són instal·lacions públiques, hotels i/o cases de turisme rural).


VEURE VÍDEO  “ENERGIA I FOREST”. Per més informació sobre el projecte: http://www.ripollesgesbisaura.org/


 

 

 

 

 

 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top