L’AMB aprova inicialment el pressupost general per al 2021, amb un import consolidat de 2.120,8 milions d’euros

El Consell Metropolità ha aprovat inicialment els pressupostos de l’AMB per al 2021.
 
Pel que fa al pressupost propi de l’AMB, la previsió d’ingressos i despeses és de 875.163.798,30 €, que es formula sense dèficit inicial i que representa un augment del 5,96 % (49.225.136,94 € en termes absoluts) respecte els comptes de l’any 2020.
 
El pressupost consolidat de l’AMB l’integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom  Institut Metropolità del Taxi (IMET), l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, SL, Informació i Serveis, SA, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA),  Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l’AMB: el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

 
És per això que el pressupost general del grup AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 2.120,8 milions d’euros. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrera dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.  
 

L’assignació dels recursos del pressupost a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d’exercicis anteriors, posa un èmfasi especial en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, de la qual són evidents els efectes. L’AMB és conscient que aquests efectes negatius es continuaran produint durant bona part del 2021 i afectaran directament la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables.  

També continuarà l’alentiment de l’activitat econòmica amb una pèrdua alarmant d’ocupació en sectors clau com els serveis, la restauració, el turisme, la cultura i el lleure, que s‘afegeix als mals endèmics de la precarietat i els baixos salaris.  

Per donar resposta a l’excepcionalitat derivada de la pandèmia, sense oblidar objectius estratègics com l’adaptació i mitigació de l’emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica, l’AMB ha impulsat noves línies d’actuació en matèria social en el context dels objectius del nou mandat:  

 
•    En matèria social i de suport a l’economia productiva: Pla d’inversions metropolità, Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB) aprovats el 2020 i una línia d’ajudes per subvencionar el Tribut metropolità i la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en situacions de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania, comerços i autònoms i petites activitats.
 
•    Impuls a l’ocupació i l’economia social i solidària

 
•    En matèria de mobilitat: actuacions per l’execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), gestió i manteniment del territori i de les rondes, ampliació de la integració de títols socials de transport, i millores en els serveis de bus als àmbits Sud i Nord de l’AMB.

 
•    Urbanisme: avançar en la formulació del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU)

 
•    Habitatge: posada en marxa de l’operador metropolità Habitatge metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l’IMPSOL i el Consorci Metropolità de l’Habitatge impulsaran la promoció d’habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc existent.

 
•    En matèria ambiental: implementació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) i de les actuacions previstes en l’Acord metropolità pel residu zero, així com inversions en cobertes fotovoltaiques i fotolineres.

 
•    Solidaritat i cooperació: manteniment del  0,7 % en cooperació al desenvolupament

 
Els pressupostos per al 2021 també es beneficiaran de la suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, fruit de l’acord del govern de l’Estat per afavorir que les administracions locals puguin disposar de major capacitat de despesa i d’endeutament per fer front a les necessitats socials.


 Ingressos de l’AMB per al 2021

Els ingressos pressupostaris de l'AMB són, en el marc del que defineix la llei i en termes generals, les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l’execució o prestació d’actuacions i serveis públics. La previsió per al 2021 s’emmarca en un criteri de prudència i realisme, atesa la situació actual de crisi econòmica i social.  

 L’AMB també preveu la participació en fons extraordinaris, provinents de les institucions estatals i europees, per afrontar la reconstrucció social i econòmica. Aquests programes inclouen fons destinats al món local, així com els derivats dels fons associats a NextGenerationEU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, entre altres) o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Les principals fonts que recull el capítol d’ingressos són:

Ingressos provinents de tributs i taxes:  

•    Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR): la previsió és de 124,9 M€, sense creixement respecte al pressupost aprovat per al 2020  

•    Tribut metropolità: la previsió és de 127,2 M€, que es corresponen al padró del tribut aprovat per al 2020. L’ordenança metropolitana per a 2021, actualment en tràmit d’aprovació, no preveu increments de les quotes en termes generals. A més, en el pressupost de despesa es dota el crèdit d‘un milió d’euros per tal d’ajudar amb una subvenció el pagament del tribut a la ciutadania en circumstàncies de vulnerabilitat econòmica i circumstàncies especials.  
 
Altres fonts d’ingressos són:
 
•    Transferències de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 101,8 M€, per donar compliment a la gestió del cicle de l’aigua. Les necessitats associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d’instal·lacions i sistemes i tractament terciari de l’EDAR el Prat, les de reposició i millores, així com les  actuacions previstes en el Pla quinquennal 2020-2023 de reposició i millores i noves inversions.  
 
•    Finançament provinent dels Fons FEDER, 9,36 M€, en el marc de les polítiques impulsades per la Unió Europea, en les quals tenen cabuda diversos projectes en concordança amb les competències metropolitanes
 
•    Ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus; es preveu un total de 38,83 M€, que representa un creixement del 3,11% respecte al 2020.
 
•    En relació al  finançament del projecte de la C-245, es preveu  una disposició de l’endeutament formalitzat i un retorn d’aportacions liquidades per compte dels municipis per un total de 16,89 M€.
 

Despeses de l’AMB per al 2021

La previsió de despeses manté el marc de contenció pressupostària aplicada a l’exercici 2020 per tal d’atenuar l’impacte econòmic i pressupostari derivat de la recessió produïda per la covid-19. És en aquest context en el que s’han definit les línies pressupostàries per donar compliment als objectius polítics definits en l’Acord de govern de l’AMB 2019-2023, i que es plasmaran en el Pla d’Actuació Metropolitana, que s’aprovarà a finals de novembre.


Despeses per àrees i competències


– Territori

•    Les dotacions per al Pla d’inversions metropolità, quantificades en 59,9 M€, concentren la major part de les inversions en aquesta àrea. En aquest sentit, l’AMB està a les portes d’aprovar una modificació del Pla d’inversions per orientar-lo encara més a pal·liar la crisi derivada de la pandèmia.

•    Una altra de les línies estratègiques és l’impuls a la política d’habitatge, que vol posar l’accent en el lloguer social, amb la constitució d’Habitatge Metròpolis Barcelona, que se suma a les polítiques ja desenvolupades.

•    L’Àrea de Territori també comprèn el manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, el Garraf i la Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos. El total d’aquestes despeses es manté en 19,7 M€.
 
•    Arran de la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l’AMB  va assumir el mandat de la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura vital per a la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona. El pressupost destinat al manteniment i inversió a les rondes és de 10,1 M€.
 
– Ecologia

•    El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l’entorn de l’acord metropolità pel residu zero, és de 183 M€.

•    Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l’aigua  s’estimen en 104,3 M€.  

•    Les polítiques de lluita contra l’emergència climàtica, amb l’impuls a les energies renovables, per transitar cap a nous models energètics més nets i més sostenibles (energia en cobertes d’edificis públics, fotolineres i l’operador d’energia neta i verda Barcelona Energia), suposen una inversió de 2,3 M€.

– Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

•    L’assignació de recursos més destacable és la dels serveis de gestió indirecta de transport públic: 140,4 M€

•    L’aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 155,17 M€    
 
•    Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l’àmbit de la mobilitat s’estimen en 44,3 M€. En aquest sentit, també es treballarà per integrar la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana.
 
•    Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l’aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d’actuació, i s’articulen al voltant del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 amb un pressupost combinat de 14,4 M€.
 
– Resta d’àrees i actuacions

•    Dins de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total de 19,3 M€, dels quals 7,5M€ són atendre el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a la creació d’ocupació als municipis metropolitans i al suport a les polítiques socials municipals, i 8,3 M€ per donar compliment al nou Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovat el 2020 amb la voluntat metropolitana de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes de la crisi i les realitats socials i econòmiques en el territori derivades de la covid-19.

•    L’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2,2 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic (PDU), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.

•    L’Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,2 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, la dotació econòmica servirà per finançar projectes per garantir els drets humans, especialment als territoris del Mediterrani oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l’AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % de recursos propis als fons de cooperació, tal com recomana l’ONU.

•    L’Àrea de Planificació Estratègica s’ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes, així com l'elaboració de noves línies de recerca que consolidin les polítiques metropolitanes més estratègiques. En aquesta línia, també cal destacar el paper de l’Agència de Transparència de l’AMB, amb l’objectiu d’impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern de la institució. La dotació prevista per assolir tots aquests objectius és de 2 M€.
 
•    Des de l’Agència de Transparència, de l’Àrea de Presidència, es completaran, durant aquest exercici, la millora o posada en marxa d’instruments per facilitar la transparència, l’accés a la informació i les bones pràctiques, amb instruments com la Bústia ètica i la millora del portal de transparència. A més, es donarà continuïtat a les ajudes als ajuntaments metropolitans per impulsar polítiques locals de transparència i bon govern.

 

tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top