Protecció de dades

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, oblit i portabilitat dirigint-se per escrit a AJUNTAMENT IMPULSA a: Camí Solà de Munt, 1 -17869 Llanars (Girona) o per correu electrònic a info@ajuntamentimpulsa.cat adjuntant en qualsevol cas fotocòpia del seu DNI.

Com utilitzem les seves dades

Podem utilitzar les seves dades personals de la següent manera: la informació que vostè ens proporcioni ens podrà ajudar en la presa de decisions, a respondre sol·licituds, millorar els serveis, detectar noves necessitats, generar promocions, entendre les seves expectatives i proporcionar-li un millor servei. També podrem utilitzar les seves dades per a les següents gestions.

Raó específica: Si proporciona les seves dades personals per a un fi en concret, les farem servir per tot allò relacionat amb el fi per al qual es van proporcionar. Per exemple, si vostè es posa en contacte amb nosaltres per correu electrònic, utilitzarem les dades personals que ens faciliti per respondre a la seva pregunta o solucionar el problema, i respondrem a l'adreça de correu electrònic des de la qual es va enviar el missatge.

Fins interns: Podem utilitzar les seves dades personals per a fins interns com, per exemple, per basar-nos en ells per tal de millorar el contingut i la funcionalitat dels serveis, comprendre millor la necessitat dels nostres clients, millorar els serveis, protegir, identificar o abordar activitats fraudulentes , reforçar els nostres termes de servei, gestionar el seu compte i proporcionar-servei d'atenció al client i, de manera general, gestionar els serveis i la nostra activitat comercial, entre d'altres.

Comunicacions comercials: Sempre que comptem amb el seu consentiment exprés (que s'obtindrà mitjançant una casella exclusiva present en els nostres formularis), podrem utilitzar les seves dades personals per a posar-nos en contacte amb vostè en el futur per a la realització d'accions comercials que puguin ser del seu interès, sempre relacionades amb els productes i / o serveis que ofereix l'empresa. En qualsevol cas, vostè sempre tindrà disponible l'opció "deixar de rebre" aquests missatges electrònics a la part inferior d'aquests missatges o notificar-nos-ho enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@ajuntamentimpulsa.cat

Com emmagatzemem les seves dades

Adoptem les mesures que considerem raonables per protegir les dades personals contra pèrdua, mal ús, ús no autoritzat, accés no autoritzat, divulgació involuntària, modificació i destrucció. No obstant això, no existeixen xarxes, servidors, bases de dades ni transmissions per Internet o correu electrònic completament segures o exemptes d'errors. En el cas que es produeixi una violació de la seguretat de les dades que es troben sota la nostra custòdia, prendrem totes les mesures necessàries per mitigar les seves conseqüències i notificarem aquest fet a l'Autoritat de Control, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.
 

CESSIÓ DE DADES

No revelarem a tercers dades de caràcter personal referent als usuaris sense el seu consentiment, excepte obligació legal (per exemple, en cas d'una citació judicial o una sol·licitud d'un organisme governamental), o si creiem de bona fe que aquesta acció és necessària per: a) per complir amb una obligació jurídica; b) per protegir o defensar els nostres drets, interessos o propietats, o els d'un tercer; c) per prevenir o investigar il·lícits potencials en relació amb els serveis; d) per actuar en circumstàncies d'urgència per protegir la seva seguretat personal; o e) per protegir contra responsabilitats jurídiques.

En alguns casos, per exemple quan vostès demanen pressupostos a un o diversos proveïdors, nosaltres comptem amb la col·laboració d'aquests proveïdors de serveis que tindran accés a les seves dades personals i que tractaran les dades esmentades en nom i pel nostre compte com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, i a títol enunciatiu i no limitador, els esmentats proveïdors exerceixen els seus serveis en les següents categories: MOBILIARI, PARCS I JARDINS, NETEJA / RECOLLIDA / MANTENIMENT, IL·LUMINACIÓ / SO, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, MEDI AMBIENT / ENERGIES RENOVABLES, COMPRES ORDINÀRIES, SENYALITZACIÓ I SEGURETAT, INFORMÀTICA / TIC / TELECOMUNICACIONS, AUTOMOCIÓ / TRANSPORT / MOBILITAT, EQUIPAMENTS, OBRES PÚBLIQUES / CONSTRUCCIÓ, OCI / ART / CULTURA, SERVEIS PROFESSIONALS, SERVEIS INTEGRALS, SERVEIS A LES PERSONES.

Enviament de pressupostos

Com a part dels serveis d’AJUNTAMENT IMPULSA, l'usuari podrà gaudir d'ofertes, condicions especials i descomptes. Per això, tant les presents bases com les normes aplicables a la remissió de comunicacions electròniques, emparen la cessió de determinada informació als nostres proveïdors perquè puguin remetre les seves ofertes personalitzades per mitjà de comunicació electrònica sobre els seus respectius productes i serveis. Sempre que vostè ens demani pressupost (s) per a un determinat servei i / o producte, les seves dades seran cedides al proveïdor que vostè ha triat (o que correspongui al servei / producte que vostè necessita) i només seran utilitzades amb l'única i exclusiva finalitat d'enviar-li pressupostos d'acord amb la seva (es) necessitat (s). La informació cedida inclourà les dades que apareixen en els formularis de contacte de la nostra web. L'usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent.
 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Nosaltres no realitzem cap transferència de dades personals a un tercer país o organització internacional.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals seran bloquejades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, quedant a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini nosaltres procedirem a la supressió de les seves dades de forma segura, llevat que vostè manifesti expressament el seu desig de rebre informació comercial sobre els nostres productes i / o serveis. Així mateix, vostè també podrà sol·licitar la cancel·lació d'aquest tractament en qualsevol moment i de forma immediata. Encara que eliminem les seves dades personals, aquestes podran seguir existint en suports d'arxiu o còpia de seguretat durant un temps addicional per motius legals, fiscals o reguladors o per a fins comercials legítims i legals.
 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

AJUNTAMENT IMPULSA declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a AJUNTAMENT IMPULSA, o en el cas de produir conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

AJUNTAMENT IMPULSA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en el web www.ajuntamentimpulsa.cat

Amb els límits establerts a la llei, AJUNTAMENT IMPULSA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d'actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

 

Avís legal i política de privacitat